دیدار نمایندگان کاخ الیزه با امام خمینی


286 بازدید

دیدار نمایندگان کاخ الیزه با امام خمینی
روزنامه کیهان 18 مهر 1357