تیمور بختیار (سمت چپ) اولین و نعمت الله نصیری سومین رییس ساواک


1997 بازدید


تیمور بختیار (سمت چپ) اولین و نعمت الله نصیری سومین رییس ساواک