تیمور بختیار (سمت چپ) اولین و نعمت الله نصیری سومین رییس ساواک


3043 بازدید


تیمور بختیار (سمت چپ) اولین و نعمت الله نصیری سومین رییس ساواک