ماهنامه 16 آذر


ماهنامه 16 آذر
تصویری از صفحه اول ماهنامه 16 آذر ؛ ارگان کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی در خارج کشور ، شماره هفتم و هشتم؛ مرداد و شهریور 1346