تظاهرات توده ایها در مرداد ۱۳۳۲ در میدان سپه


2328 بازدید

تظاهرات توده ایها در مرداد ۱۳۳۲ در میدان سپه