والاحضرت میهمان قاچاقچیان !


1486 بازدید

به: گزارش
از : 302
سازمان اطلاعات و امنیت خراسان در تاریخ 21/12/2535
بر مبنای گزارش اطلاعات و ضد اطلاعات وابسته به لشکر مشهد اعلام داشته چند روز است که حاج مهدی رویایی ساکن تهران به مشهد عزیمت و در منزل برادرش هاشم رویایی سکونت و چنین وانمود کرده‌اند که والاحضرت شاهپور حمیدرضا پهلوی میهمان آنها خواهند بود و به همین منظور مشغول تهیه و تدارک و تمیز نمودن منزل می‌باشند و اضافه شده که دو برادر فوق‌الذکر از قاچاقچیان معروف مواد مخدر بوده و هاشم رویایی مدت پنج سال در زندان قصر زندانی بوده است.
سازمان اطلاعات و امنیت خراسان مراتب فوق را به منظور تحقیق به شهربانی خراسان منعکس و شهربانی مذکور جواباً اعلام داشته که شخصیت موردنظر در مسافرت اخیر خود به مشهد مرتب با غیرنظامی رویایی و سرکار سرهنگ طباطبایی عضو دادگاه نظامی لشکر 77 خراسان تماس داشته و روز 18/12/2535 از هتل هایت پیاده به منزل رویایی رفته و صبحانه و ناهار را در منزل رویایی صرف نموده‌اند.
 


والاحضرت میهمان قاچاقچیان !