آمار و مشخصات متهمین وقایع 25 ـ 28 مرداد ۱۳۳۲(بخش چهارم)


2257 بازدید

آمار و مشخصات متهمین وقایع 25 ـ 28 مرداد ۱۳۳۲(بخش چهارم)
در این مجموعه آمار و مشخصات متهمین وقایع 25 تا 28 مرداد 1332 اعم از وزیران، افسران، وکلا و افراد متفرقه و همچنین کسانی که حکم تعقیب برایشان صادر شده به صورت مجزا آورده شده است.
این آمار را دولت کودتایی زاهدی منتشر کرده و طبعاً متهمان، مربوط به دولت ساقط شده مصدق هستند.

کیفرخواست

ردیف ـ مشخصات ـ تاریخ صدور کیفرخواست
1ـ دکتر محمد مصدق ـ 9/7/32
2ـ سرتیپ تقی ریاضی ـ 9/7/32
3ـ سرتیپ عطاءالله کیانی ـ 16/8/32
4ـ سرهنگ عزت‌الله ممتاز ـ 17/8/32
5ـ سروان موسی فشارکی ـ 17/8/32
6ـ سروان ایرج داورپناه ـ 17/8/32
7ـ ستوان 2 علی‌اشرف شجاعیان ـ 17/8/32
8ـ کریم پورشیرازی ـ 28/11/32

منع پیگرد
ترتیب ـ مشخصات ـ تاریخ صدور قرار
1ـ سرهنگ علی دفتری ـ 16/8/32
2ـ دکتر عزیزالله ملک سمیعی ـ 16/8/32
4ـ سرگرد ملک مرزبان ـ 14/9/32
5ـ سرهنگ قهرمان قهرمان ـ 12/9/32
6ـ سرهنگ غلامرضا غفوری ـ 8/9/32
7ـ سرهنگ مصطفی حجازی ـ 19/9/32
8ـ سرهنگ امینی ـ 19/9/32
9ـ مهندس داود رجبی ـ 19/9/32
10ـ دکتر عالمی ـ 19/9/32
11ـ مهندس (ناخوانا) عطایی ـ 19/932
12ـ علی مبشر ـ 19/9/32
13ـ دکتر محمدعلی ملکی ـ 19/9/32
14ـ محمدعلی مباشر ـ 19/9/32
15ـ دکتر علی‌اکبر اخوی ـ 29/9/32
16ـ احمد اخگر ـ 29/9/32
17ـ محمدرضا اقبال ـ 29/9/32
18ـ حسن شهیدی ـ 29/9/32
19ـ علی‌اکبر غفاری ـ 14/1/32
20ـ دکتر مهدی آزاد ـ 18/12/32
21ـ مهندس سیف‌الله معظمی ـ 18/12/32
22ـ عبدالعلی لطفی ـ 18/12/32
23ـ محمود نریمان ـ 18/12/32
24ـ سرهنگ 2 هوایی مصطفی موسوی ـ 11/2/33
25ـ سروان هوایی محمدعلی رحیمی ـ 11/2/33
26ـ ستوان 1 هوایی احمد ذوالفقاری ـ 11/2/33
27ـ سروان ژاندارمری ابوالقاسم روزبه ـ 19/2/33
28ـ محمدعلی مقدم ـ 15/3/33

عدم صلاحیت

ترتیب ـ مشخصات ـ تاریخ صدور قرار
1ـ محمد مسعودی ـ 29/11/32


کلاسه ـ عنوان ـ شرح نامه‌های فرستاده ـ تاریخ خروج (روز ـ ماه ) ـ مراجعه به ـ پیوست
.... ـ ریاست ستاد ارتش ـ درباره تلگراف سرتیپ بیگلری فرمانده وقت لشکر 2 رضائیه در روزهای 25 ـ 26 (ناخوانا) 32 ـ 27/3/34 ـ .... ـ یک برگ