اختلاس وزیر جنگ


1899 بازدید

اختلاس وزیر جنگ
سند زیر نشان دهنده اختلاس و سو ءاستفاده های سپهبد صنیعی وزیر جنگ از زمینهای عباس آباد است .