جلسه فراماسونها برای تعیین نخست وزیری


1390 بازدید

شماره: 2078/300/الف تاریخ: 17/11/44
موضوع: مهندس شریف امامی رئیس
مجلس سنا
طبق دعوت قبلی منطقه (354) باشگاه لاینز ظهر روز 5شنبه عده‌ای در حدود 70 نفر از اعضاء باشگاه در هتل ونک جهت صرف ناهار اجتماع کرده بودند. در این جلسه مهندس شریف امامی رئیس مجلس سنا نیز که همواره به عنوان رئیس شرکت می‌نماید حضور داشت و در حدود 400 نفر از اعضاء کانون مهندسین ایران هم در هتل مذکور اجتماع داشتند و مهندس شریف امامی از اعضاء باشگاه لاینز معذرت¬خواهی کرد و در این جلسه مهندسین شرکت نمود.

درباره شرکت مهندس شریف امامی در جلسه مهندسین بین اعضاء باشگاه لاینز صحبت‌هایی به عمل آمد و گفته شد این دیدوبازدید به منظور زمینه‌سازی برای نخست وزیری ایشان است و با ورود و تاسیس کارخانه ذوب‌آهن چون فعالیت بیشتری از ناحیه مهندسین و افراد فنی باید صورت گیرد لذا مهندس شریف امامی از هم اکنون مشغول تهیه مقدمات کار شده است.
ضمیمه پرونده ب- 245 و بایگانی شود
.ابریشم‌کش 1/12/44 .... ک-155
آقای خیاتی-19/11
از نظر بخش 322 اقدامی ..به استحضار ریاست بخش 322 برسد. –رئیس بخش 322 کامیار
گیرندگان: تعداد نسخه:
عیناً جهت اقدام به اداره 2-322 ارسال می‌گردد شماره 17/11
 


جلسه فراماسونها برای تعیین نخست وزیری