دستور صدام حسین برای مذاکره با تیمور بختیار


2020 بازدید


دستور صدام حسین برای مذاکره با تیمور بختیار