دستور صدام حسین برای مذاکره با تیمور بختیار


2394 بازدید


دستور صدام حسین برای مذاکره با تیمور بختیار