رضاشاه گزارش نظامی سرلشکر ضرغام رئیس ستاد ارتش را استماع می کند


3491 بازدید

رضاشاه گزارش نظامی سرلشکر ضرغام رئیس ستاد ارتش را استماع می کند