رضاشاه گزارش نظامی سرلشکر ضرغام رئیس ستاد ارتش را استماع می کند


1734 بازدید

رضاشاه گزارش نظامی سرلشکر ضرغام رئیس ستاد ارتش را استماع می کند