عمارت معیرالممالک در بخش شمالی باغ فردوس شمیران


عمارت معیرالممالک در بخش شمالی باغ فردوس شمیرانعمارت معیرالممالک باغ فردوس تجریش
عمارت منتسب به دوستعلی خان معیرالممالک در قسمت شمالی باغ فردوس ساخته شده است و از ابتدا به صورت کاخ و محل اقامت اعیان، تزئین شده است. مساحت باغ 20 هزار متر مربع و طولش در حدود 280 متر و مساحت عمارت 1000 متر مربع، شامل سه طبقه و نیم، به عرض 26 متر و به طول تقریبا 34 متر است. شیب زمین آن از شمال غربی به جنوب شرقی است و تندی این شیب به حدی است که کف طبقه اول بنا با قسمت جنوبی باغ و سقف آن با قسمت شمالی باغ هم سطح است.