توزیع عکس [امام] خمینی میان مردم اهواز


2235 بازدید

توزیع عکس [امام] خمینی میان مردم اهواز
گزارشمحترما بعرض میرساند طبق گزارش مامورین مربوطه و استماع مکالمات بیسیم شهرى از صبح روز جارى گروههاى مختلف مردم با روشن کردن چراغ اتومبیلها و زدن بوق ممتد در خیابانها و میادین براه افتاده و با پخش عکس آقاى خمینى و چاپ عکس نامبرده روى دیوارها ابراز شادمانى مى‏کردند و شعارهائى در مخالفت با رژیم میدادند. در پى این عملیات گروههائى نیز از سربازان و درجه‏داران به سبب احساسات شاهدوستى از پادگان خارج و در مسیر خود ضمن تیراندازى هوائى و تیراندازى به اتومبیل‏ها و مغازه‏هائى که عکس خمینى را داشته‏اند مبادرت به تظاهرات بر له شاهنشاه کرده و در شهر تعدادى اتومبیل شخصى را نیز واژگون و گفته مى‏شود توسط درجه‏داران و افراد عصبانى لشگر بآتش کشیده شده است در حال حاضر تیراندازى افراد لشگر از سوئى و تظاهرات و پاره کردن عکس‏هاى شاهنشاه از سوئى دیگر در نقاط مختلف شهر ادامه دارد. گفته مى‏شود تعدادى از متعصبین مذهبى در حسینیه اعظم اجتماع و در حال اتخاذ تصمیمى جهت عملیات بعدى خودشان هستند.1 سرگرد حبیب‏وند ساعت 1600 ـ 27/10/57

دائره اطلاعات عده‏اى نیز بگارد شهربانى حمله کرده بودند که جلوگیرى شد به اداره اطلاعات و فرماندارى نظامى اعلام شود. 27/10/57

1ـ در منابعى که بعدها منتشر شد، علت طغیان نظامیان در اهواز به سپهبد جعفریان استاندار خوزستان نسبت داده شد. وى پس از ورود به ستاد لشگر 92 براى نظامیان سخنرانى مى‏کند و با توجه به رفتن شاه حساسیت آنها را بر مى‏انگیزد و مى‏خواهد که مجسمه‏هاى شاه را بار دیگر در محلهاى پایین کشیده شده، بر پا دارند. این امر باعث تحریک نظامیان مى‏شود، خود را مسلح مى‏کنند و با تانکها و نفربرها وارد شهر مى‏شوند. بودند ارتشیانى که سعى در ممانعت از این اقدام داشتند، اما نتوانستند. (خوزستان، همگام با انقلاب، صص 133 تا 144)