تجاوز نظامی رژیم متجاوز بعث عراق به ایران در قاب کاریکاتور(بخش اول)


تاریخ سند: روزنامه کیهان مهر ماه 1359

مجموعه ای که به حضورتان تقدیم می شود بخشی از کاریکاتورهایی است که به طور مستمر در روزنامه کیهان با موضوع تجاوز نظامی رژیم بعث عراق به چاپ رسیده است. این مجموعه مربوط به مهرماه 1359 و آغازین روزهای جنگ تحمیلی می باشد.


تجاوز نظامی رژیم متجاوز بعث عراق به ایران در قاب کاریکاتور(بخش اول)