تقلیل حکومت نظامی از 12 به 7


1494 بازدید

تقلیل حکومت نظامی از 12 به 7
[دفتر ویژه اطلاعات]اعلامیه شماره 42 فرماندارى نظامى انتشار یافت در این اعلامیه ساعت منع رفت و آمد از 1200 به 0700 تقلیل یافت.1

افسر آماده دفتر مطالعه شد. 22/11/571ـ موقعیت تهران به نحوى بود که این اطلاعیه‏ ها در افزایش ساعات منع رفت و آمد با بى توجهى مواجه شد تا چه رسد به تقلیل آن. «دیشب تهران زیر تسلط مسلحانه مردم بود. در ساعتهاى آغاز شب تراکم جمعیت در خیابانها بسیار زیاد بود و به تدریج از شمار جمعیت کم شد لیکن تا صبح خیابانها از جمعیت خالى نشد و هزاران جوان شب را به نگهبانى و نبرد گذراندند ؛ هر چند بسیارى از کسانى که به خانه ‏هایشان رفتند تا صبح نخوابیدند... جا به جا سنگرهایى ساخته شده از کیسه‏هاى شنى دیده مى‏شوند... ابر غلیظى از دود تهران را پوشانده است... تظاهرات شبانه و بى‏اعتنایى به مقررات منع عبور و مرور از شمال و جنوب و شرق و غرب گسترش یافته است.» (آیندگان، ش 3286، صص 1 و 4)