قطع پخش برنامه تلویزیونى مراسم استقبال از آیت‏ الله خمینى


1410 بازدید

قطع پخش برنامه تلویزیونى مراسم استقبال از آیت‏ الله خمینى
بمنظور پخش مراسم ورود آیت ‏الله خمینى بایران و استقبال از مشارالیه، بین تعدادى از کارکنان اعتصابى سازمان رادیو تلویزیون ملى ایران و گردانندگان فعلى این سازمان توافق میگردد که واحدهاى سیار تلویزیون متشکل از اعتصاب کنندگان جهت ضبط و ارسال تصویر بفرودگاه رفته و موافقان دولت که در مرکز پخش تلویزیون مستقر میباشند پس از دریافت تصویر و بررسى آن با 15 دقیقه تاخیر به پخش برنامه مبادرت نمایند و نیز طبق توافق در ابتداى برنامه مزبور سرودهاى شاهنشاهى و ایران زمین پخش گردد. متعاقب این توافق روز جارى هنگامیکه کلیه امکانات براى ضبط و پخش مراسم آماده بود، تعدادى از اعتصاب کنندگان سازمان مزبور بمرکز پخش حمله و با بیرون راندن مسئولان، پخش برنامه را خود بر عهده میگیرند و سرودهاى شاهنشاهى و ایران زمین را نیز از ابتداى برنامه حذف میکنند. در این موقع که قسمتى از مراسم ورود آیت‏ الله خمینى پخش شده بود کارکنان موافق دولت مجددا با حمله باین افراد کنترل مرکز یاد شده را در اختیار گرفته و بتلافى عدم پخش سرودهاى مذکور برنامه را قطع و با پخش سرود شاهنشاهى و توضیح اینکه دستگاههاى سیار ضبط تصویر داراى نقص فنى شده و ارتباط برقرار نیست به برنامه خاتمه میدهند.1ارزیابى خبر : خبر صحت دارد.1ـ موضوع در مطبوعات هم منعکس شد. «گروهى از کارکنان تلویزیون امروز (12/11/57) بلافاصله پس از قطع پخش [مراسم ورود امام] با کیهان تماس گرفتند و چگونگى جلوگیرى از پخش برنامه را تشریح کردند. آنها گفتند : ما در ابتدا برنامه آرم تلویزیون را به این شکل پخش کردیم که به دست دو شیر دو گل، به جاى سر نیزه دادیم و به جاى سرود شاهنشاهى سرود ملى ایران یعنى سرود «اى وطن اى مرز پرگهر» را پخش کردیم. نظامیان بلافاصله پس از ورود به استودیو به این عمل اعتراض کردند و ما را از استودیو بیرون راندند. آنها در مقابل اعتراض ما گفتند باید سرود شاهنشاهى و تصویر شاه را پخش کنید. آنها گفتند این درست است که شاه از ایران خارج شده ولى هنوز استعفا نداده است... شوراى مؤسس اتحادیه رادیو تلویزیون پس از قطع پخش برنامه به واحدهاى سیار تلویزیونى دستور داده است که مراسم تاریخى را دقیقا ضبط کنند اما به تلویزیون نیاورند زیرا امکان توقیف و از بین رفتن آنها وجود دارد.... به دنبال قطع برنامه ورود امام خمینى از طریق تلویزیون، امروز استودیوهاى رادیو نیز طبق اطلاعاتى که به دست ما رسیده اشغال شده و از پخش اخبار جلوگیرى به عمل آمده است.» (ش 10627، ص 2)