پخش عکس امام خمینى در مدرسه فیضیه


1792 بازدید

پخش عکس امام خمینى در مدرسه فیضیه
به : 316 تاریخ 7/8/48

از : 21 شماره : 3364/21شب تولد حضرت ولى‏عصر باز عده‏اى ماجراجو نصف شب در حدود 500 بلکه بیشتر عکسهائى بدینطریق که ارسال گردیده در مدرسه فیضیه پخش کردند.

نظریه منبع ـ آنطور که جستجو کردم اینکار از حجره فوقانى حجره 34 که معروف است بحجره طالب اصفهانى انجام شده و من با چند نفر راجع به این موضوع صحبت کردم اغلب گفتند کار همین اصفهانیهاست و حتما شیخ على اصفهانى هم دست داشته و از این خط هم میشود تشخیص داد.

نظریه رهبر عملیات ـ مفاد گزارش صحیح و بنظر نمیرسد که تعداد زیادى از این کلیشه‏ها پخش شده باشد و اضافه مینمایند که عامل اینکار کلیشه‏اى تهیه نموده و باوراق سفیدى که در دسترس وى قرار میگیرد زده در گوشه و کنار مدرسه فیضیه قرار داده است. تحقیقات در زمینه شناسائى صاحب کلیشه و توزیع کنندگان آن ادامه دارد.

نظریه امنیت داخلى ـ تحقیقات در زمینه شناسائى توزیع‏کنندگان ادامه و مفاد گزارش صحیح. میزان نسخ توزیع شده طبق تحقیقاتیکه بعمل آمده از بیست نسخه تجاوز ننموده است و مهر مربوطه در اختیار یکى از طلاب است که روى هر کاغذى ممهور میکند.

رئیس ساواک ـ بهتر است موضوع تحت تعقیب قرار گیرد. فعالیت روحانیون