حمل محموله تریاک رئیس مجلس به تهران


3718 بازدید

حمل محموله تریاک رئیس مجلس به تهران
شماره: 2-3-972 تاریخ: 20/3/37
موضوع: حمل تریاک قاچاق
در مسافرت اخیر آقای سردار فاخر حکمت رئیس مجلس شورای ملی به شیراز مشارالیه به اتفاق بدرالملوک حکمت همشیره‌زاده‌اش به جمع‌آوری محصول مزارع تریاک املاک خود پرداخته و تریاکها در دو نوبت به وسیله اتومبیل مذکور و به همراهی آقای سردار فاخر حکمت تا آخرین نقطه حوزه استحفاظی ژاندارمری شیراز حمل و در آنجا به گل‌مکانی قاچاق‌ فروش معروف تحویل گردیده و نامبرده نیز به همراهی بانو بدرالملوک حکمت که دارای کارت شناسایی آقای رئیس مجلس بود، تریاکها را به تهران حمل و تحویل حسین سیگاری و داودی قاچاق‌فروشان معروف نموده‌اند.
توضیح آنکه پس از ورود تریاکهای فوق به تهران بهای تریاک به میزان قابل ملاحظه‌ای تقلیل یافته و 75 گرم آن از 2800 ریال به 1100 ریال تنزل نموده است.
1- اصل در پرونده آقای سردار فاخر حکمت
2- اسامی قاچاقچیان در دفتر ثبت
3- رونوشت در پرونده قاچاق تریاک بایگانی شود.
28/3