امام جمعه تهران معاون ماسونها


1494 بازدید

امام جمعه تهران معاون ماسونها
امام جمعه تهران معاون ماسونها

به: 321 تاریخ: 15/4/48

از: 20 ه‍ 4 شماره: 38998/20 ه‍ 4

موضوع: فراماسونری

پیرو: مذاکرات تلفنی مورخه 12/4/48

پس از تشکیل لژ بزرگ ایران که آقای جعفر شریف امامی به سمت رئیس این لژ انتخاب گردیده است، آقایان ساعد مراغه‌ای نخست‌وزیر سابق و دکتر امامی امام جمعه تهران بسمت معاونین تشکیلات فراماسونری تعیین گردیده‌اند.

دانش

نظریه 20 ه‍ 4 : به احتمال 90% صحت خبر فوق تأیید می‌گردد.