۱۵ خرداد ۱۳۴۲ (عکس شماره ۴)


1785 بازدید

۱۵ خرداد ۱۳۴۲ (عکس شماره ۴)