اعزام طیب به دادگاه


1492 بازدید

اعزام طیب به دادگاه


دادگاه عالى ویژه شماره 1 لشگر 1 گارد تاریخ 10/5/42

تیمسار فرماندهى لشگر 1 گارد شماره : 81مقرر فرمایید زندانیان مشروحه زیر را در رأس ساعت 7 صبح روز یک شنبه 13/5/42 جهت دادرسى به دادگاه ویژه اعزام دارند.

رئیس دادگاه عادى ویژه شماره 1 سرتیپ حسین زمانى

1- طیب رضایى

2- حاجى اسماعیل رضایى

3- حسین شمشادى

4- اسماعیل خلج

5- عبداللّه‏صادق تهرانى

6- امیرکریم خانى

7- حسن صالحى نیا

8- فضل اللّه‏ سلحشور

9- محمود ذوقى نیا

10- عباس شیرزاد

11- سید مجتبى طالارى

12- محمدباقر باقریان

13- حاج محمد مظلومى

14- غلامرضا نائینى