همسویی شهید بهشتی با امام خمینی از ابتدای نهضت


1548 بازدید

همسویی شهید بهشتی با امام خمینی از ابتدای نهضت
شهید بهشتی از آغاز قیام امام خمینی در 1342، همراه و همسو با ایشان بوده است. اسناد زیر گواه این حقیقت است.