همکاری استاندار و مدیرکل....!


2351 بازدید

همکاری استاندار و مدیرکل....!
از: اداره کل سوم‌تاریخ‌: 1/12/44
به‌: ریاست ساواک استان یکم گیلان (رشت‌)شماره‌: 51992/322
درباره‌: دکتر محمد سام استاندار
طبق اطلاع نامبرده بالا ضمن سوءاستفاده اخیراً به اتفاق مهدی قریب مدیرکل آموزش و پرورش گیلان به همسر شخصی در باغ آستانه واقع در صومعه‌سرا تجاوز و به منظور جلب رضایت دکتر مزبور مبلغ چهل هزار تومان به او پرداخت ]می‌کند[. با این حال همسر بانوی مذکور عیال خود را طلاق می‌دهد. با اعلام مراتب به فرموده خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به موارد فوق تحقیقات لازم معمول و نتیجه را گزارش نمایند.
مدیرکل اداره سوم ـ مقدم
تهیه کننده‌: شهنامه
رئیس بخش 322: کامکار
رئیس اداره دوم عملیات‌: جهان‌بین
اصل در پرونده س ـ الف ـ 270
روی پرونده مهدی قریب کلاسه ق ـ ر ـ 241 بایگانی شود 30/11
طبق نظر رئیس بخش طبقه‌بندی این نامه از سری به خیلی محرمانه تغییر پیدا کرده است 1/12
شماره‌: 274تاریخ‌: 7/1/45