جشن‌های 2500 ساله


1456 بازدید

از:3ه‍ تاریخ: 9/3/50
به: 311 شماره: 6286/3ه‍
موضوع: بحث و گفتگو در مورد جشنهای دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی ایران
در ساعت 15:30 روز 28/2/50 در طبقه اول کوی شماره 1 دانشجویان دانشگاه تبریز آقایان غلامرضا نبوی . آقا حسین شیرازی احمد شهمائی . احمد موسوی درباره جشنهای دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی ایران بحث و گفتگو میکردند غلامرضا نبوی اظهار داشت جشنهای دو هزار و پانصد ساله موضوعی کاملاً بی‌خود و بی‌مورد است و شاه (شاهنشاه آریا مهر) و عمال او موضوع مذکور را برای تثبیت سلطنت خود علم کرده‌اند . و پولهای گزافی در این خصوص خرج می‌کنند و اضافه نمود در صورت وقوع انقلاب او اولین کسی خواهد بود که خون شاه و خاندان او را خواهد ریخت و می‌گفت انقلاب تا چه اندازه وضع زندگی مردم را تغییر داده است؟ اصلاحات باید از صدرنشینان شروع شود و به طبقات پائین منتهی گردد والا نتیجه‌ای نخواهد داشت و آقای اعلم نیز هر سال میلیاردها تومان به جیب خواهد زد و کارهای این کشور به جز ظاهر سازی چیزی نیست آقا حسین شیرازی در تائید اظهارات نامبرده می‌گفت هرچند که این اعتصابات و قیام‌های مسلحانه کوچک هستند ولی به خودی خود برای آینده مهم میباشد.

نظریه شنبه- نامبردگان دارای افکار منفی و افراطی میباشند.
نظریه یکشنبه- 1- غلامرضا نبوی فرزند محمد شریف در 3ه‍ دارای سابقه میباشد.

2- مقرر فرمائید نظریه عالی را در مورد احضار نامبرده جهت دادن تذکرات شدیدی به وی امر ابلاغ فرمایند.

ترجمان
 


جشن‌های 2500 ساله