سند ممنوع المنبر شدن شهید هاشمی نژاد


2131 بازدید

سند ممنوع المنبر شدن شهید هاشمی نژاد
درباره: سید عبدالکریم هاشمی نژاد

نامبرده بالا به اتهام ایراد مطالب مخالف مصالح کشور از تاریخ 31/ 6/ 52 ممنوع المنبر گردیده است. دستور فرمائید ضمن مراقبت های لازم در صورتی که واعظ مذکور در حوزه استحفاظی آن ساواک سخنرانی نمود به نحو مقتضی از منبر رفتن وی ممانعت به عمل آورده و نتیجه را به موقع گزارش نمایند.