ارتشبد طوفانیان و اسدالله علم


2589 بازدید


ارتشبد طوفانیان و اسدالله علم
با ضياءالحق

با هويدا و اردشير زاهدي

با يك هيات خارجي

در اسرائيل نفر اول سمت چپ

در اسرائيل نفر دوم سمت چپ

دستبوس فرح

سمت چپ