اجتماع مردم در حرم حضرت معصومه


1723 بازدید

اجتماع مردم در حرم حضرت معصومه
تیمسار ریاست ساواک

خیلى خیلى فورىپیرو 15/3/42 199: از ساعت 545 تاکنون جمعیت زیادى از محلات مختلف شهر بسمت صحن حضرت معصومه حرکت و همگى مجتمع شده‏اند

15/3/42 201بدیعى