نارضایتی اکثریت مردم از دولت هویدا


تاریخ سند: ۹ مرداد ۱۳۵۶

خیلی محرمانه

موضوع: شایعه برکناری نخست‌وزیر

در هفته‌های اخیر کم و بیش شایع شده است که ممکن است هویدا از طرف شاهنشاه برکنار شود و دلیل آن را عدم موفقیت دولت درباره مسکن، برق و سایر مشکلات می‌دانند، و برای شاهد و یا اثبات این ادعا به سخنرانی اخیر چند وکیل مجلس شورای ملی استناد می‌کنند که به دولت درباره مسکن تاخته‌اند و گفته‌اند دولت همه را با وعده و دروغ صاحب خانه و آپارتمان کرده است و سخنرانی اخیر آقای[هوشنگ] انصاری نیز مزید بر علت شده تا همه بیشتر به این شایعه دامن بزنند.

نظریه شنبه: آنچه که معلوم است و بر همه پوشیده نیست اینست که در ظرف ۱۰ سال اخیر، قیمت خانه‌ها و اجاره‌ خانه و غیره تا ده برابر ترقی کرده است، در حالی که درآمد کلی مردم و به ویژه کارمندان دولت شاید یک برابر بیشتر نشده و متأسفانه دولت هویدا با تمام تبلیغ و سروصداهائی که بعضاً راه می اندازد تاکنون نتوانسته جلوی ترقی کاذب قیمتها را بگیرد، و در این رهگذر به مردم طبقه پائین و به خصوص کسانی که فاقد مسکن هستند بیشتر از همه ظلم شده و می‌شود، و این موضوع باعث یک نارضایتی عمومی در سطح اکثریت کشور شده است که ادامه این موضوع به صلاح مملکت نیست و به قول خیلی‌ها لایحه مالک و مستأجر نیز که بالاخره پس از ۴/۵ سال از تصویب نهائی گذشت هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.

نظریه یکشنبه: نارضایتی اکثریت مردم که به طور مسلّم پایه و مسبب اصلی بیشتر فعالیتهای مضره سیاسی و مستمسک خوبی برای تبلیغ عوامل مخالف و وابسته به دستجات و گروههای خرابکار می‌باشد، در شرایط فعلی کشور موضوعی نیست که دست کم گرفته شود و ادامه آن مشکلات زیادی برای مراجع مسئول و ساواک به وجود می‌آورد و احتیاج به چاره‌جوئی اساسی دارد.

نظریه سه شنبه: نظریه یکشنبه تأیید می‌گردد.

نظریه چهارشنبه: نظریه سه شنبه تأیید می‌گردد.

***

توضیح: تصویر صفحات روزنامه اطلاعات مربوط به مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی و اظهارات هوشنگ انصاری در ذیل سند آمده است


نارضایتی اکثریت مردم از دولت هویدا
روزنامه اطلاعات؛ ۲ مرداد ۱۳۵۶

مصاحبه هوشنگ انصاری وزیر امور اقتصادی و دارائی دولت هویدا؛ ۲ مرداد ۱۳۵۶