ارسال 20 میلیون تومان برای صندوق بهائیان آمریکا


1486 بازدید

ارسال 20 میلیون تومان برای صندوق بهائیان آمریکا
سند زیر از ارسال 20 میلیون تومان از سوی سپهبد خادمی برای صندوق بهائیان آمریکا حکایت دارد:
موضوع: اظهارات بازرسان شاهنشاهی
روز 21/8/57 در ساختمان شماره 9 بازرسی شاهنشاهی هوشنگ انتظاری یکی از بازرسان شاهنشاهی در حضور سرهنگ بازنشسته سیدیعقوب سیدمدنی که در گروه حفاظت بازرسی کار میکند اظهار داشت سپهبد خادمی از بودجه هواپیمائی 20 میلیون تومان برای صندوق بهائیان آمریکا فرستاده است و اضافه نمود خادمی قبلاً خلبان هواپیمای شاه بوده این شخص و پرویز ثابتی مدیر کل سابق ساواک هر دو بهائی هستند و روی همین اصل خادمی را ترور کرده‌اند.
نظریه شنبه:نظری ندارد.
نظریه یکشنبه: شنبه مورد اعتماد است.
نظریه سه‌شنبه: نظریه یکشنبه مورد تائید میباشد. پاکنژاد
نظریه چهارشنبه: نظریه سه‌شنبه تائید میگردد.