بی‌ اعتنایی انگلستان به قوای دریایی ایران


6988 بازدید

بی‌ اعتنایی انگلستان به قوای دریایی ایران
در تاریخ 17 تیر ماه 1281 شمسی، تلگرافی به وزارت خارجه ارسال شده است که بیان می‌دارد با ورود کشتی نظامی انگلیسی به نام امفیتریت[Amphitrite] به بندر بوشهر، کشتی جنگی ایرانی پرسپولیس هیئتی جهت استقبال از آن کشتی روانه کرد و طبق عرف بین‌الملل کشتی انگلیسی نیز می بایستی برای بازدید از کشتی مزبور هیئتی به آن می‌فرستاد. اما ریاست کشتی انگلیسی با بی‌توجهی به عرف بین‌المللی و با بی‌احترامی به نیروی دریایی ایران از این امر سر باز زده و به بازدید ناو پرسپولیس نرفت که این کار معنای شدیداً تحقیرآمیزی داشت. در پی این عمل غیر حرفه‌ای، ریاست کشتی پرسپولیس از این طرز رفتار هیئت انگلیسی به کارگزاری وزارت خارجه در بوشهر شکایت می کند و کارگزاری مزبور کنسولگری انگلستان در بوشهر را در جریان قرار داده و در مقابل توهین به نیروی دریایی ایرانی درخواست عذرخواهی رسمی می‌کند ولی کنسولگری انگلستان به ریاست کاپیتان هِنت اینگونه پاسخ می‌دهد که این امر به کارگزاری وزارت خارجه ایران در بوشهر مربوط نیست. پس از این پاسخ غیرمحترمانه، کارگزاری وزارت خارجه شرح ماوقع را به وزارت خارجه تلگراف کرده و بابت رفتار خارج از عرف نیروی دریایی انگلیس و پاسخ خارج از ادب کنسولگری مستقر در بوشهر خواهان عذرخواهی رسمی دولت انگلستان می‌شود. شایان ذکر است کشتی جنگی پرسپولیس اولین کشتی نظامی مدرن ایران بود که در زمان ناصرالدین شاه قاجار از آلمان خریداری شده بود.

متن سند:هو

استخراج تلگراف رمز از بوشهر

وزارت جلیله خارجه حضور مبارک حضرت مستطاب وزارت پناهی روحی فداه در [مورد] ورود اپتریت سفینه نظامی انگلیسها به بوشهر تشریفات لازمه منظور شده کشتی شاهنشاهی پرس پلیس معلم اول خود را – ادارات بحری بین ملل برای تهنیت و تبریک به کشتی مزبور فرستاد و واجب شده که بر آورد بازدید و تادیه لشکر معلم خود را به پرس پلیس بفرستد چنانچه لاسیشه سفینه نظامی فرانسه فرستادن لیکن ابداً اعتنا نکرده و کسانی کسی نفرستادند و عذر موجه یا غیر نخواستند و خود کشتی رقاب پرس پلیس را معدوم – پنداشته ریاست کشتی پرس پلیس این بی اعتنایی و تحقیر را قبول نکرده به توسط کارگذاری شکایات کرده و کارگذاری در مراسله نمره 63 به کپتان هنت مدیر جنرال قنسولگری ابلاغ نموده و جبران خواست کپتان هنت در مراسله – نمره صدونود چنین جواب نوشت عین آن عبارات است که عرض می شود معلوم نیست که این مسأله ارتباط به کارگذاری داشته باشد و این جواب را یا حمل بر وظیفه نشناسی آنها باید کرد یا برای مسامحه و تلف کردن حقوق احترامات کشتی شاهنشاهی پرس پلیس باید – در هر دو حال بر اولیای دولت واجب است جبران- - به پرس پلیس و این عبارت نوشتن بکارگذاری را بخواهند و در مسأله – و قبول نوشتجات رسمی را بدون امضای مدیر جنرال قنسولگری که در تلگراف نمره 21 معروض داشت منتظر امر مبارک است. نمره 25

خانزاد محمدعلی

2 ربیع الثانی 1320