حضور انبوه جمعیت در منزل امام خمینی


1647 بازدید

حضور انبوه جمعیت در منزل امام خمینی
موضوع : تلگراف

گیرنده : تیمسار ریاست ساواک تاریخ 1/1/42

فرستنده : ساواک قم شماره : 414پیرو تلگراف 431-1/1/42 بعداز ظهر امروز جمعیت انبوهى در منزل خمینى جمع آقاى خمینى از صحبت نمودن خوددارى ولى آقاى آل‏طه واعظ سخنانى ایراد که مشروح مفاد پستا تقدیم میگردد.

بدیعى