عکس ‏العمل در مقابل شایعه بهائى بودن هویدا


1550 بازدید

عکس ‏العمل در مقابل شایعه بهائى بودن هویدا


تاریخ 16/12/43

به منظور عکس‏العمل در مقابل شایعه بهائى بودن جناب آقاى نخست‏وزیر طرح زیر پیشنهاد مى‏گردد.

سى نفر از اعضاى اطاق بازرگانى در ساعت 1630 روز پنجشنبه 6/12/43 در نخست‏وزیرى از آقاى نخست‏وزیر دیدن نموده و ضمن بحث در امور اقتصادى کشور از ایشان تقاضا مى‏نمایند که روزى در جلسه اطاق بازرگانى که جهت خواسته‏هاى اعضا و هیئت مدیره اصناف وابسته به اطاق بازرگانى در محل مذکور تشکیل مى‏گردد شرکت فرمایند. در این روز که طبق توافق قبلى بعد از چهلم مرحوم حسنعلى منصور تعیین مى‏گردد 250 نفر از افراد صورت پیوست شرکت و مراسمى به شرح ذیل اجرا خواهد شد.

1ـ در صورتى که آقاى نخست‏وزیر با رایگان شدن آب و برق مساجد یا یکى از آنها موافق باشد در این صورت پس از بحث در مورد خواسته‏هاى صنفى و اقتصادى آقاى ابوحسین ضمن طرفدارى از دولت و یادآورى خدمات مرحوم حسنعلى منصور خواستار رایگان شدن آب و برق مساجد مى‏شود. سپس آقاى نخست‏وزیر سخنانى ایراد و با این امر موافقت مى‏نماید. در این موقع یکى از معمرین مذهبى بازار یک جلد قرآن به ایشان هدیه خواهد نمود. آقاى نخست‏وزیر قرآن را بوسیده و به سخنان خود ادامه خواهند داد.

2ـ در صورتى که آقاى نخست‏وزیر با رایگان شدن آب و برق موافق نباشند در این صورت پس از ذکر مطالب اقتصادى آقاى ابوحسین یک جلد قرآن به ایشان هدیه و آقاى نخست‏وزیر در جواب مطالبى ایراد خواهند نمود.

جریان به وسیله جراید و عوامل تبلیغاتى منعکس خواهد شد.

بایگانى شود

16/12/43