ارسال وجوهات توسط آیت‌الله حق‌شناس برای امام‌خمینی


شهریور سال ۵۳ یکی از منابع ساواک تهران خبر می‌دهد:

حاج شیخ عبدالکریم طهرانی حق‌شناس، امام جماعت مسجد امین‌الدوله و مدرّس قدیم مدرسه سپهسالار وجوهاتی جهت خمینی فرستاده و می‌فرستد و رسید آن را نیز دریافت می‌دارد. بطوری که اخیرا یکی از دوستان یادشده رسید واصله را دیده است.


ارسال وجوهات توسط آیت‌الله حق‌شناس برای امام‌خمینی