موافقتنامه بانک ملی با بانک اسراییل


1836 بازدید

اداره: اول سیاسی
شماره: 2311/26588
تاریخ: 28/7/32
خیلی فوری
سفارت کبرای شاهنشاهی ایران بغداد
در پاسخ گزارش شماره 2746ـ22/7/32 موضوع تکذیب خبر منتشره در روزنامه (الجریده) چاپ بغداد درباره ایجاد روابط بازرگانی و اقتصادی بین ایران و اسرائیل اشعار می‌دارد که دولت شاهنشاهی به دفعات رویه خود را درباره روابط با اسرائیل به اطلاع دول عرب رسانیده است و بیش از این مناسب نمی‌داند که در هر مورد رویه و نظریه خود را اعلام دارد.
موافقت‌نامه‌ای هم که بین بانک ملی ایران و بانک اسرائیل بسته شده تازگی ندارد و فقط به منظور تسهیل واریز حساب دریافت و پرداخت در کشور ایران و اسرائیل منعقد شده است و چنین موافقتنامه‌ای هیچ مربوط به ایجاد رابطه سیاسی بین دو کشور ایران و اسرائیل نیست. مراتب فقط برای استحضار خودتان اشعار گردید.
وزیر امور خارجه


موافقتنامه بانک ملی با بانک اسراییل