توزیع اسناد مالکیت زارعین استان خراسان . از چپ ولیان استاندار خراسان ، محمد رضا پهلوی ، جعفر شریف امامی و ارتشبد آریانا


1616 بازدید

توزیع اسناد مالکیت زارعین استان خراسان . از چپ ولیان استاندار خراسان ، محمد رضا پهلوی ، جعفر شریف امامی و ارتشبد آریانا