گزارشی ساواک از وضعیت زندان محی الدین انواری


گزارشی ساواک از وضعیت زندان محی الدین انواری

درباره : 1ـ محمد باقر محی الدین انواری 2ـ حبیب اله عسگراولادی 3ـ محمد مهدی ابراهیم عراقی 4ـ کیوان مهشید.

تاریخ سند: 9 اردیبهشت 1349


درباره : 1ـ محمد باقر محی الدین انواری 2ـ حبیب اله عسگراولادی 3ـ محمد مهدی ابراهیم عراقی 4ـ کیوان مهشید.


متن سند:

از : 316 محترما معروض میدارد.
شهربانی کل کشور اعلام نموده که خانواده نامبردگان بالا ضمن تسلیم شرحی مبنی بر اینکه بعلت بعد مسافت قادر بملاقات با زندانیان خود نمیباشند تقاضا نموده اند که یادشدگان را از دژبرازجان به ندامتگاه مرکز منتقل نمایند و اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی نیز در اینمورد نظریه ساواک را استعلام نموده است.
خلاصه سوابق : 1ـ محمد باقر محی الدین انواری: یاد شده از جمله متهمین شرکت در توطئه قتل مرحوم منصور نخست وزیر فقید بوده و به 15 سال حبس محکوم گردیده که بعلت اخلال نظم و عدم رعایت مقررات داخلی زندان در تاریخ 29 /6 /48 بزندان برازجان منتقل گردیده است.
2ـ حبیب اله عسگراولادی: نامبرده یکی از گردانندگان هیئتهای مؤتلفه اسلامی و از جمله متهمین بشرکت در توطئه قتل مرحوم منصور نخست وزیر فقید بوده و بحبس دائم با کار محکوم شده که بعلت اخلال نظم و عدم تمکین از مقررات داخلی زندان در تاریخ 29 /6 /48 بزندان برازجان منتقل گردیده است .
3ـ محمد مهدی ابراهیم عراقی: مشارالیه یکی از شرکت کنندگان در جریان حوادث 15 خرداد ماه سال 42 و از جمله متهمین شرکت در توطئه قتل مرحوم منصور نخست وزیر فقید بوده که باعدام محکوم لکن بفرمان مطاع شاهانه مشمول یک درجه عفو قرار گرفته و محکومیت وی بحبس دائم با کار تبدیل شده است نامبرده بعلت اخلال نظم و عدم تمکین از مقررات داخلی زندان در تاریخ 29 /6 /48 بزندان برازجان منتقل گردیده است.
4ـ کیوان مهشید: نامبرده از جمله متهمین حزب ملل اسلامی بوده که به ده سال زندان مجرد محکوم گردیده است.
نظریه: با عرض مراتب فوق و با توجه به طولانی بودن مدت محکومیت نامبردگان و بعد مسافت در صورت تصویب با تقاضای خانواده یادشدگان مبنی بر انتقال مشارالیهم به ندامتگاه مرکز موافقت شود.
اقدام کننده ـ مجتبوی رئیس بخش 316 ـ ازغندی رئیس اداره یکم عملیات و بررسی ـ جوان پی نوشت برابر نظریه اقدام شود در پرونده محمد مهدی ابراهیم عراقی بایگانی شود 12 /2 /49 رونوشت برابر اصل است اصل در 13384 میباشد

منبع:

کتاب شهید حاج مهدی عراقی به روایت اسناد ساواک صفحه: 188

 


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی