گزارش از مدرسه دارالشفا


1500 بازدید

گزارش از مدرسه دارالشفا
تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور

مدیریت کل اداره سوم 312 شماره 314/21 ه

پیرو شماره 17/3/54 310/21هباستحضار میرساند : در ساعت 1230 روز جارى نمایندگان آیات همراه معاون شهربانى و نماینده ساواک از درب مدرسه دارالشفا داخل و به تظاهر کنندگان پیشنهاد نمودند طلاب و اشخاصیکه مایل هستند بدون درگیرى با پلیس به محل کار و منزل خود بروند از درب مدرسه خارج شوند لکن تظاهر کنندگان مقاومت نمودند و با دادن شعار و شکستن درب و پنجره از خروج [از] مدرسه خوددارى نمودند و در ساعت 1630 مأمورین اعزامى از تهران در معیت مأمورین ساواک و اطلاعات شهربانى قم وارد مدرسه مزبور شده و کلیه طلبه‏هاى مستقر در مدارس را که حدود 240 نفر بودند دستگیر و عملیات بدون تیراندازى و خونریزى در ساعت 1730 خاتمه پذیرفت و در حال دستگیر شدگان تحت بازجوئى مى‏باشند تحقیقات ادامه دارد نتیجه پس از تحقیق کامل و شناسائى عوامل محرک که وسیله مأمورین نفوذى شناخته خواهند شد و بوسیله عکسهاى عملیاتى که از صحنه برداشته شده است متعاقبا بعرض خواهد رسید.رئیس ساواک قم

معینى