دردسر مراقبت از چادرهای جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی


1624 بازدید

دردسر مراقبت از چادرهای جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی
از: 18 ـ ر 2
به: ح ـ ف ـ ز ـ ک (ر2)
موضوع: چادرهای سران
پیرو شماره 7 ق 220 ـ 24 ـ 12 ـ 401 ــ 6/10/57
به طوری که استحضار دارند چادرهای سران از زمان جشن 2500 ساله بنا شده و دارای وسایل گران‌قیمت و بسیار نفیسی است گرچه حفاظت داخلی چادرهای مذکور به عهده کادر انتظامی است و یک نفر سرهنگ هم رئیس حفاظت آن محل می‌باشد ولی با توجه به وضع فعلی اگر محل مذکور مانند ساختمان ساواک شیراز مورد هجوم واقع شود حتی یک لشگر نیز قادر به حفاظت این تأسیسات که بالغ 20 هکتار می‌باشد نخواهد شد. استدعا دارد سریعاً به طریق مقتضی نسبت به خروج اشیاء گران‌قیمت مجموعه مذکور اقدام بایسته معمول فرمایند. ضمناً موضوع در شورای هم‌آهنگی استان مطرح که در صورتجلسه شورای مذکور قید گردیده و کلیه اعضاء شورا با نظریه ناحیه موافقت نموده‌اند.
52/22/21/12/401 ـ 25/10/57
ل ـ ناحیه ژاندارمری فارس ـ سرلشگر امیرحسینی
گیرندگان
جناب آقای استاندار محترم استان فارس جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی
... ـ پادگان منطقه جهت استحضار
ف ـ هنگ شیراز جهت آگاهی
.... سرپرستی ..... جهت آگاهی
به استحضار می‌رسد مفاد فوق تاکنون در هیچ صورتجلسه‌ای منظور نشده است