اداره وزارت دارائی به سبک آمریکایی


2583 بازدید

اداره وزارت دارائی به سبک آمریکایی
تاریخ:30/7/45
موضوع: وزارت دارایی

مهدی صور‌اسرافیل مشاور عالی وزارت دارایی و خزانه‌داری کل روز سه‌شنبه 26/7/45 ضمن یک گفتگوی خصوصی اظهار داشت: دکتر جمشید آموزگار وزیر دارایی به منظور آنکه سازمان وزارت دارایی به سبک وزارت دارایی آمریکا اداره می‌شود چندی قبل از آقای ج. کانان خزانه‌دار کل سابق امریکا دعوت می‌نماید که به ایران آمده و کار سازمان دادن وزارت دارایی را به ترتیبی که در امریکا عمل می‌شود به انجام رساند.
آقای ج. کانان که از چند ماه قبل در این مورد مشغول مطالعه است، اخیراً دست به کار تهیه گزارش نهایی خود می‌باشد.
برابر طرحی که در این زمینه تهیه شده تمام مدیران کل وزارت دارایی از سمتهای مربوطه حذف می‌شوند و بجای آنها رؤسای ادارات قرار می‌گیرند و نیز براساس سازمان جدید، وزارت دارایی دارای چهار معاون که عبارتند از معاون درآمدها، معاون هزینه‌‌ها، معاون اداری، و معاون پارلمانی خواهد شد و بقیه سازمان وزارت دارایی از ادارات وصول و هزینه و خدمتی و حقوقی تشکیل خواهد گردید که هر چند اداره را یک معاون اداره خواهد کرد و دیگر مدیر کلی وجود نخواهد داشت.
مهدی صوراسرافیل اضافه کرد: آقای ج. کانان همچنین نظر داده است اوراق قرضه خزانه با کمیسیون بورس که قانون آن از مجلس گذشته یک جا ادغام و زیر نظر وزارت دارایی تشکیل شود. البته باید گفت که قانون بورس قبلاً به طور جداگانه‌ به تصویب رسیده و اگر نظر آقای ج. کانان به مورد اجرا درآید لازم است قانون جدیدی به مجلس برده شود.
اصل در پرونده وزارت دارایی در پرونده دکتر جمشید آموزگار، کلاسه 294 الف ـ ‌م بایگانی شود.