تصاویری از سید عبدالحسین واحدی از اعضای فداییان اسلام


2825 بازدید

تصاویری از سید عبدالحسین واحدی از اعضای فداییان اسلام


ميزكار رضاخان در طبقه زيرين كاخ مرمر -1315

ميزكار رضاخان در طبقه زيرين كاخ مرمر -1315

ميزكار رضاخان در طبقه زيرين كاخ مرمر -1315

ميزكار رضاخان در طبقه زيرين كاخ مرمر -1315

ميزكار رضاخان در طبقه زيرين كاخ مرمر -1315