توصیه به وعاظ در مورد شیعیان لبنان


1474 بازدید

توصیه به وعاظ  در مورد شیعیان لبنان
موضوع : اقدامات آیت‏اله گلپایگانىرونوشت گزارش خبر شماره 6533/21 ـ منبع 9857 تاریخ 25/10/54

روز 21/10/54 (تاسوعا) دستجات و هیئتهاى مذهبى مرتبا بمنزل گلپایگانى میآمدند و وعاظ و منبریها حضور داشتند. گلپایگانى یک یک وعاظ را نزد خود میخواند و با آنها بصورت نجوا مطالبى میگفت. بعدا مشخص شد که ایشان به منبریها گفته است طبق اطلاعى که بمن رسیده مسلمین و شیعیان لبنان در محاصره مسیحیان هستند و بوسیله آنان قتل‏عام میشوند شماها در منبر براى نجات آنان دعا کنید لذا ساعت 1100 همانروز شیخ حسین حیدرى کاشانى منبر رفت و اظهار داشت بنا باطلاعى که به آقاى گلپایگانى رسیده مسلمین لبنان در محاصره مسیحیها و اسرائیل هستند و افزود در حالیکه 800 میلیون مسلمان در دنیا میباشند ولى هیچکدام بیارى مسلمانان لبنان برنخواسته‏اند اما دولتهاى عرب کنفرانس تشکیل میدهند که خلیج فارس را خلیج عربى بنامند. آخر همت کجا رفته و پیرامون مطلب مقدارى صحبت کرد و مسلمین جهان را از این نظر مورد سرزنش قرار داد.

روز 22/10/54 (عاشورا) جمعیت کثیرى در منزل گلپایگانى حضور داشتند دستجات عزادارى مرتبا میآیند و گلپایگانى نیز حضور داشت سید محمد چاوشى معروف به حاج آقامحمد دستمالچى منبر رفت و اظهار داشت روز گذشته حضرت آیت‏اله گلپایگانى بنده را احضار کردند و ضمن ابراز تأسف و ناراحتى فرمودند شیعیان لبنان در محاصره مسیحیها قرار دارند بطوریکه دسته‏دسته مسلمانان بدست مسیحیها گرفتار شده و مورد زجر و شکنجه قرار میگیرند و بعد کشته میشوند و از نظر غذا و دار و سخت در مضیقه قرار دارند لذا آقا فرمودند اعلام کنم هر کس بخواهد با آنها کمک مادى بکند من بابت سهم امام قبول میکنم حال شماها خدمت ایشان بروید و بهر نحوى که میدانید کمک کنید. چون ایشان بابت سهم قبول میکنند.

نظریه شنبه : نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه : مفاد گزارش صحیح است.

نظریه دوشنبه : مفاد گزارش صحت دارد مقرر فرمائید بشماره 1163/21 ه ـ 15/10/54 مراجعه فرمایند.

نظریه سه‏شنبه : متن گزارش خبر مورد تایید بوده چگونگى سخنرانى وعاظ در منابر منزل گلپایگانى طى نامه شماره 631/21 ه ـ 28/10/54 باستحضار رسید و لازم به توضیح است که وسیله عوامل و امکانات موجود در جریان جمع‏آورى احتمالى وجوه جهت مسلمانان لبنان بوده چگونگى بموقع باستحضار خواهد رسید.

اصل در پرونده کلاسه 161133 است.

در پرونده کلاسه 9292 بایگانى شود.

11/12/54 وثوقى