تظاهر حزب توده به دین داری، برای نفوذ در گروههای مذهبی


3717 بازدید

تظاهر حزب توده به دین داری، برای نفوذ در گروههای مذهبی
حزب منحله توده به عناصر وابسته و متمایل به خود دستور داده که با تظاهر به دینداری و ادای نماز و حضور در جلسات مذهبی و مساجد خود را به دسته های مخالف دولت نزدیک کند.