بازدید محمد رضا پهلوی در دوران ولیعهدی از کتابخانه دانشسرای عالی . پروین اعتصامی که در آن زمان رئیس کتابخانه بود در عکس دیده میشود ( ۱۳۱۶ )


2118 بازدید

بازدید محمد رضا پهلوی در دوران ولیعهدی از کتابخانه دانشسرای عالی . پروین اعتصامی که در آن زمان رئیس کتابخانه بود در عکس دیده میشود ( ۱۳۱۶ )