دکترهوشنگ ظلی دبیرکل شورای عالی ایران سرشاخه فراماسونرها در ایران


بزرگ فرمانروای با اختیار بسیار توانا دستور داد که برادران نامبرده در زیر به درجه های بالاتر بالا برده شوند : 1ـ از درجه چهار به درجه دوازده : برادران سلیمی ـ اسمعیل زند ـ گنجی ـ مبصر ـ ابوسعیدی ـ امید مظفریان ـ فیروز آبادیان ـ رستم یگانگی ـ و عبرت 2ـ از درجه دوازده به درجه چهارده : برادران امیر منصور سرداری ـ مژدهی ـ سلیمی ـ و اسمعیل زند 3ـ از درجه چهارده به درجه هجده : برادران صارمی ـ علی امینی ـ سعید کمالیان ـ خسروانی ـ ایثاری ـ و مارک خازن زاده.

4ـ از درجه هجده به درجه بیست و دو : برادران شاکری ـ ژان حی ـ ایرج هدایت ـ مرعشی ـ پرتو اعظم ـ امیر سالار ـ ملجائی مستوفی الممالکی ـ جمال گنجی ـ و همایونفر 5ـ از درجه بیست و دو به درجه بیست و هشت : برادران حسین دفتریان ـ مهدی کمالی ـ علی اکبر ضیائی ـ رائین 6ـ از درجه بیست و هشت به درجه سی : برادر حسین دفتریان با درود برادرانه ـ برادر محمدحسن مشیری رونوشت دستور در تاریخ 31 /6 /2535 به برادر...

سلسبیلی داده شد که در دستور کار کارگاه گنجانده شود.


دکترهوشنگ ظلی دبیرکل شورای عالی ایران سرشاخه فراماسونرها در ایران