ترور 39 ایرانی بی‌گناه در 4 مرداد ماه


1850 بازدید

ترور 39 ایرانی بی‌گناه در 4 مرداد ماه

گروهک تروریستی منافقین طی اعمال جنایتکارانه خود هیچ برگی از تقویم انقلاب اسلامی را از کشتار و خونریزی خالی نگذاشته است.
39 نفر از مردم بی‌گناه ایران در روز 4 مرداد  ماه طی سال‌های 1359 تا 1367 توسط گروهک تروریستی منافقین در ایران ترور شدند.

اسامی شهدا به شرح زیر است:

عوض علی خرمی، تاریخ تولد: 1311/07/07، تاریخ شهادت : 1359/05/04، محل ترور: آبادان، گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

حمزه یوسفی، تاریخ تولد : 1364/03/06، تاریخ شهادت : 1364/05/04، محل ترور: پیرانشهر، گروه ترورکننده : کوموله

جوانمیر صیدی، تاریخ شهادت : 1367/05/04، محل ترور : سیستان و بلوچستان، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

احد الله نظری، تاریخ تولد : 1335/01/02، تاریخ شهادت: 1367/05/04، محل ترور: اسلام آباد غرب، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

نور مراد فاروقی، تاریخ تولد : 1348/01/01، تاریخ شهادت: 1367/05/04، محل ترور: اسلام آباد غرب، گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

مراد خان صفری، تاریخ تولد : 1329/08/10، تاریخ شهادت : 1367/05/04، محل ترور: کرمانشاه، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

محمد محمدی، تاریخ تولد : 1343/01/01، تاریخ شهادت: 1367/05/04، محل ترور: اسلام آباد غرب، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

قلی شرربار، تاریخ شهادت : 1367/05/04، محل ترور: اسلام آباد غرب ، گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

نوخاص شفیعی، تاریخ تولد : 1309/05/09، تاریخ شهادت: 1367/05/04، محل ترور: فرودگاه اسلام آباد غرب، گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

مراد رشیدپور، تاریخ تولد: 1318/10/05، تاریخ شهادت: 1367/05/04، محل ترور: کرمانشاه، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

شاهرخ فرهادی، تاریخ تولد: 1349/04/10، تاریخ شهادت: 1367/05/04، محل ترور: اسلام آباد غرب، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

اسماعیل شاکری پیرپشته، تاریخ تولد: 1340/06/10، تاریخ شهادت: 1361/05/04، محل ترور: رشت، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

گلناز رضایی، تاریخ تولد: 1329/03/23، تاریخ شهادت: 1367/05/04، محل ترور: اسلام آباد غرب، گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

عسگر رضایی، تاریخ تولد : 1343/04/07، تاریخ شهادت: 1367/05/04، محل ترور: اسلام آباد غرب، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

ابوالقاسم آذری، تاریخ تولد: 1314/04/01 ، تاریخ شهادت: 1367/5/4، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

محمود آرامش، تاریخ تولد: 1346/09/22 ، تاریخ شهادت: 1363/5/4، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

مرتضی حسن پوری، تاریخ تولد: 1344/10/20، تاریخ شهادت: 1363/5/4، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

مصطفی توفیقی، تاریخ تولد: 1343/03/15، تاریخ شهادت: 1367/5/4،  وی سرباز بود، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

جمشید تیموری، تاریخ تولد: 1324/06/11 ، تاریخ شهادت: 1367/5/4، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

علی ثمره علی مرادی، تاریخ تولد: 1343/09/05 ، تاریخ شهادت: 1366/5/4، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

حسن جلیل پور، تاریخ تولد: 1347/03/20 ، تاریخ شهادت: 1367/5/4، گروه ترور کننده:گروهک تروریستی منافقین

علی عباس پاپی، تاریخ تولد: 1347/09/03 ، تاریخ شهادت: 1367/5/4، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

حمیدرضا پاپی، تاریخ تولد: 1345/01/15 ، تاریخ شهادت: 1367/5/4، وی سرباز بود، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

علی اکبر پاشایی، تاریخ تولد: 1344/11/18 ، تاریخ شهادت: 1367/5/4، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

حشمت اله پروار، تاریخ تولد: 1340/09/04 ، تاریخ شهادت: 1367/5/4، وی سرباز بود، گروه ترور کننده:  عناصر تروریست

جعفر بخشیان کلاریجانی، تاریخ تولد: 1349/08/27 ، تاریخ شهادت: 1367/5/4، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

فتحی بزنی، تاریخ تولد: 1316/05/09 ، تاریخ شهادت: 1367/5/4، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

قدرت الله بکدلی، تاریخ تولد: 1347، تاریخ شهادت: 1367/5/4، وی سرباز بود، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

حسین بیگلری، تاریخ تولد: 1345/01/01 ، تاریخ شهادت: 1367/5/4، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

کریم امین پور، تاریخ تولد: 1299/02/01 ، تاریخ شهادت: 1363/5/4، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

حسین آنی، تاریخ تولد: 1341/06/18، تاریخ شهادت: 1362/5/4 ، وی سرباز بود، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

غلام رضا الماسی، تاریخ تولد: 1332/07/01 ، تاریخ شهادت: 1367/5/4، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

محمدحسین الماسی، تاریخ تولد: 1344/03/04 ، تاریخ شهادت: 1367/5/4، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

محمود اسماعیلی، تاریخ تولد: 1349/02/10، تاریخ شهادت: 1367/5/4،  وی دانش آموز بود، گروه ترور کننده:  گروهک تروریستی منافقین

یحیی امیری، تاریخ تولد: 1351/09/05، تاریخ شهادت: 1367/5/4، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

مهدی اسدی رحمانی، تاریخ تولد: 1343/11/01 ، تاریخ شهادت: 1367/5/4، وی سرباز بود، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

نصرت اسفندیاری، تاریخ تولد: 1337/09/06 ، تاریخ شهادت: 1361/5/4، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

رمضان اسماعیلی، تاریخ تولد: 1350/08/15، تاریخ شهادت: 1367/5/4، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

حسین اصغرمصری، تاریخ تولد: 1343/11/07، تاریخ شهادت: 1363/5/4، وی سرباز بود، گروه ترور کننده: عناصر تروریست