داریوش همایون برای «سیا» کار می‌کند


1567 بازدید

داریوش همایون برای «سیا» کار می‌کند
سند زیر نشان دهنده ارتباط داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی حکومت پهلوی با سازمان «سیا» است.