تظاهرات دانشجویان ایرانی مقیم هند در اعتراض به محدودیت های دولت عراق برای امام خمینی


تظاهرات دانشجویان ایرانی مقیم هند در اعتراض به محدودیت های دولت عراق برای امام خمینی
رژیم بعثی حاکم بر عراق در هماهنگی با رژیم پهلوی از مهر ماه 1357 فشارهایی را بر امام خمینی وارد می کرد که یا از مبارزه خود علیه شاه دست بکشد و یا خاک عراق را ترک کند . در اعتراض به این اقدام های رژیم عراق دنشجویان مسلمان در اکثر شهرهای بزرگ اروپا و آمریکا و شبه قاره هند تظارهات اعتراض آمیز به راه انداختند تصاویری که در اینجا اورده شده است مربوط به تظاهرات دانشجویان ایرانی مقیم هند است که در مهر ماه 1357 برگزار کردند.