چرا فعالیت سیاسی با ماهیت سازمان منافقین سازگار نیست!


2168 بازدید

چرا فعالیت سیاسی با ماهیت سازمان منافقین سازگار نیست!

بازخوانی شروع به کار سازمان نفاق تا خروج سران آن از ایران نشان می دهد که رویه مواجهه اعضای این گروهک تروریستی تا سالهای ابتدایی انقلاب و مشخصا روزهای منتهی به 30 خرداد سال 1360 مبنا و مولفه های ایدئولوژیک را به نمایش می گذارد.

ماهیت تشکیلاتی و نگاه فرقه ای که با نخ تسبیح ایدئولوژی التقاطی به هم پیوند می خوردند زمینه فعالیت،کشتار و ترور افراد فریب خورده و معاند را فراهم می کرد.

بزرگترین سدی که حضور فیزیکی و سازمانی منافقین در داخل ایران را به تاریخ گره داد،مواجهه عمومی مردم انقلابی برای تطهیر کشور از جریان نفاق بود،این امر گواهی است بر چرایی کشتار مردم کوچه و بازار که در اقصی نقاط کشور توسط منافقین به خاک و خون کشیده شدند.

[30]

اما پس از خروج منافقین از کشور و مشخص شدن چهره واقعی مدیران سازمان برای اعضا پس از انقلاب ایدئولوژیک که نه تنها نمایشی از انحراف دینی بود بلکه انحطاط و انحرافی عمیق از مقوله های انسانی بشمار میرفت، موجب شد تا حضور در سازمان منحصر به افرادی خاص شود.

آنچه در آن سالها خودنمایی کرد در وهله اول خروج و توبه افرادی است که از اندک تعقلی برخوردار بودند و در عین حال افرادی با سازمان ماندند که از فقر گسترده علمی و عقلی برخوردار و اجباری غیرقابل بازگشت را مقابل خود می دیدند.

با این وجود از همان ایام جریانی که به ایدئولوژی محوری معروف بود با تغییر ماهوی و جاافتادن نگاه صرفا فرقه ای به گروهکی مزدور به معنای واقعی کلمه تبدیل شد چرا که رویه ایشان چیزی غیر از مزدوری را تداعی نمی کند.

با این حال در سالهای اخیر و بالاخص پس از خارج شدن نام منافقین از لیست گروه های تروریستی توسط آمریکا سعی بسیاری شده است که این گروهک به یک جریان سیاسی صرف تعبیر شود و فعالیت ایشان بدور از فضای جنگی تعریف گردد.

آنچه که واضح و مبرهن است اینگونه خودنمایی می کند که نیروهایی که بزرگترین فعالیت سیاسی شان در سالهای اسیری در اردوگاه هایی همچون اشرف تنها شنیدن بازپخش سخنان تکراری و ضبط شده مسعود رجوی آن هم به مدت یک ساعت در روز بوده است چگونه می توانند کار سیاسی بکنند.

افرادی که اجازه مطالعه و حتی تفکر را نداشتند و از ترس غسل های روزانه و هفتگی ذهن خود را خالی نگه می داشتند چگونه می توانند فعالیت سیاسی داشته باشند.

اعضا و مدیران منافقین خودشان بهتر می دانند که حیات ایشان تنها به درد انجام فعالیت های تروریستی خورده و سیاسی بازی سنخیتی با ایشان ندارد و اربابان استعمار نیز روی ایشان تنها به انجام فعالیت های جاسوسی و تروریستی حساب باز می کنند.


دیده بان