انتصاب هویدا به وزارت دارایی


1661 بازدید

انتصاب هویدا به وزارت دارایی


دفتر مخصوص شاهنشاهى

تاریخ 19/12/42

شماره : 8911نظر به پیشنهاد جناب حسنعلى منصور نخست‏وزیر به موجب این دستخط جناب امیرعباس هویدا را به سمت وزیر دارایى منصوب و مقرر مى‏داریم که در انجام وظایف محوله اقدام نماید.

کاخ مرمر 17 اسفند / 1342