اسرائیلی‌ها ادعای بی‌پایه‌ای درباره فلسطین دارند/ کتاب «تا فراموش نکنیم» دلیل می‌آورد


985 بازدید

اسرائیلی‌ها ادعای بی‌پایه‌ای درباره فلسطین دارند/ کتاب «تا فراموش نکنیم» دلیل می‌آورد

علیرضا سلطان‌شاهی، از محققان حوزه مطالعات فلسطین، صهیونیسم، یهود و اسرائیل گفت: سوابق تمدنی این کتاب از فلسطین، از جمله اطلاعات جمعیتی، اقتصادی، بحث راه‌ها، ساختمان‌سازی، مدارس و ... می‌تواند در روشن‌ساختن اذهان جهانیان و شناخت این تمدن کمک بسیاری کند. 


وی در ادامه با تاکید بر این‌که برخلاف ادعاهای اسرائیلیان، فلسطینی‌ها دارای سابقه‌ تمدنی بزرگ بودند، عنوان کرد: صهیونیست‌ها در سال 1997 میلادی در نخستین گام، نامه‌نگاری‌هایی را با امپراتوری عثمانی که در آن زمان سلطان عبدالمجید حاکم آن بود، برای گرفتن منطقه فلسطین انجام دادند و زمانی که تلاش‌های آن‌ها بی‌نتیجه ماند، جنگ جهانی اول را به راه انداختند و بعد از آن بود که داستان جعلی قیمومیت را مطرح و برای ملتی که بعد از امپراتوری عثمانی می‌توانست مستقل باشد، مساله قیمومیت را طرح کردند و سپس مساله تقسیم فلسطین مطرح شد که جریانات آن تا زمان حاضر ادامه دارد. 

«تا فراموش نکنیم» سابقه تمدنی فلسطین را به تصویر می‌کشد 

امیرحسین بابالار، مترجم کتاب «تا فراموش نکنیم» (به فارسی) نیز معتقد است: این کتاب می‌تواند مرجعی مفید و موثر از اطلاعات جغرافیایی، مردم‌شناسانه و تاریخی منطقه فلسطین ارایه دهد. کتاب به بررسی تاریخ و تمدن 418 آبادی فلسطین می‌پردازد که در جریان جنگ 1948 منهدم شده‌اند. 

وی ادامه داد: این کتاب با ﻧﻈﺎرت «وﻟﯿﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪی» ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و پژوهشگر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ منتشر شده است و عنوان اصلی آن «کی لاننسی» ( all that remains ) است و به سابقه تمدنی فلسطین می‌پردازد. 

نگاهی به کتاب «تا فراموش نکنیم» 

ﮐﺘﺎب «ﮐﯽ ﻻَﻧﻨﺴﯽ» ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ «ﺗﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ» و ﻋﻨﻮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ «ALLTHAT REMAINS» توسط ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و پژوهشگر، ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت وﻟﯿﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و پژوهشگر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ، آﻣﺎده و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟّﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن‌های ﻋﺮﺑﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. 

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره ﻣﺎﺟﺮای اﺷﻐﺎل شهرها و آﺑﺎدی‌های ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رویدادهای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺷﻐﺎل و ﺗﺨﺮﯾﺐ 418 آﺑﺎدی و روﺳﺘﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﺎر، اﺧﺮاج وآوارﮔﯽ صدها هزار ﻧﻔﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﯽدﻓﺎع از ﺳﻮی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان یهودی و مهاجمان صهیونیست ﺗﺎ ﺳﺎل 1327ش/ 1394م، ﺑﻪ طﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ اﻧﻮاع ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻏﺎﺻﺒﺎن یهودی در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺦ، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و روﺷﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺛﺮ درج و همراه ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ آبادی‌ها به ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه، ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﺴل‌های آﯾﻨﺪه، ﺣﺎﺋﺰ اهمیت است. 

ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﻣﯿﺎن آزادی ﻗﺪس ﺷﺮﯾﻒ، ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ دو ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﺑﺎ اﻓﺰودن ﭘﺎره‌ای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در رﻓﻊ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻮاﻗﺺ، کاستی‌ها و ابهامات ﺑﺮای فهم بهتر ﻣﺨﺎطﺐ ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن، ﺗﺼﺎوﯾﺮ آبادی‌ها و روﺳﺘاهای فلسطین را ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻊآوری و ﺑﺎ آن همراه ﮐﺮده اﺳﺖ.


ایبنا