تصاویری از آندره گرومیگو وزیر خارجه شوروی و اردشیر زاهدی همتای ایرانیش


2801 بازدید

تصاویری از آندره گرومیگو وزیر خارجه شوروی و اردشیر زاهدی همتای ایرانیش